Cursos de formació

SomDocents ofereix cursos online de 30 i 40 hores de durada. Aquests cursos estan reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent per al professorat, segons l’Ordre ENS/248/2012, per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es poden compatibilitzar serà de 10 hores de formació no presencial a la setmana.


aplicacio_educacio_plastica_aula_270x270

L’objectiu principal del curs Aplicació de l’educaió visual i plàstica a l’aula és dotar l’alumne d’estratègies, recursos i coneixements per tal d’afavorir la planificació i l’aplicació de l’expressió visual i plàstica dins l’aula des d’un enfocament artístic i global.

En primer lloc, s’explica la importància del procés creador i es presenten diferents tècniques per afavorir l’ampliació de propostes artístiques innovadores i diferents de les conegudes. En aquest procés creador també es tracten els estereotips, tan presents a les obres artístiques, i també les possibles estratègies per evitar-los.

En segon lloc, es fa una aproximació a diferents propostes metodològiques per treballar l’art a les institucions escolars, les quals seran ampliades amb les activitats plantejades. A més, s’expliquen els components definits per Gardner, els quals s’han de tenir en compte a l’hora de realitzar una planificació des d’una perspectiva artística.

Finalment, i després de reflexionar sobre les diferents metodologies, com planificar, el procés creador i les tècniques que es poden realitzar, acabem el curs amb recursos, activitats i maneres d’actuar per tal d’entendre que l’art ha d’estar present al dia a dia de l’escola i en interacció amb altres àrees del desenvolupament de manera que s’afavoreixi una visió global.


somdocents-aprenentatge-basat-en-projectesL’objectiu del curs Aprenentatge basat en projectes és introduir la metodologia del treball per projectes i conèixer les seves característiques, disseny i avaluació per afavorir l’aprenentatge competencial a tots els nivells. Es treballarà l’aprenentatge significatiu i els principals conceptes de la metodologia d’aprenentatge basat en projectes per la seva aplicació directa a l’aula.

És un curs destinat a mestres d’Educació Infantil i Primària.

A través d’exemples i de diferents recursos, els docents obtindran eines i estratègies per treballar seguint aquesta metodologia amb un enfocament globalitzat.


somdocentsEn el curs Aprofundiment a la metodologia AICLE per a primària els alumnes treballaran amb els conceptes clau per aprofundir els coneixements relacionats en la metodologia AICLE i realitzaran activitats pràctiques relacionades amb els contigunts teòrics.

During this course, students will learn key concepts in order to gain knowledge related CLIL methodology and they will also practice the theory throughout some practical activities.


somdocentsEn el curs Aprofundiment a la metodologia AICLE per a secundària els alumnes treballaran amb els conceptes clau per aprofundir els coneixements relacionats en la metodologia AICLE i realitzaran activitats pràctiques relacionades amb els contigunts teòrics.

During this course, students will learn key concepts in order to gain knowledge related CLIL methodology and they will also    practice the theory throughout some practical activities.


somdocentsL’objectiu principal del curs Atenció a la diversitat: Altes capacitats és comprendre què implica presentar altes capacitats en l’àrea cognitiva, creativa, socioemocional i d’aprenentatge, per tal de promoure l’educació inclusiva malgrat la variabilitat individual.
En aquest curs, volem oferir una sèrie d’indicadors en l’àmbit cognitiu, social i afectiu que ens permetin detectar l’alumnat amb altes capacitats i conèixer alguns instruments d’avaluació i eines d’observació a l’aula.
S’ofereixen recursos psicoeducatius que permeten potenciar les capacitats d’aquests alumnes a través de la diversitat dins l’aula i es treballa l’aplicació d’unes pautes d’intervenció psicoeducatives que faciliten el desenvolupament de les seves capacitats metacognitives i fomenten la seva motivació.


somdocents-avaluació

L’objectiu principal del curs Avaluar per aprendre és posar les bases teòriques de la tasca avaluativa i reflexionar sobre les diferents parts que la componen i la seva importància. Durant el curs es donaran eines per redactar objectius, criteris i indicadors d’avaluació i es reflexionarà sobre el paper que té el docent com a agent avaluador.

També es presentaran diferents eines avaluatives. En aquest cas s’incidirà en profunditat en la utilització de rúbriques, carpetes d’aprenentatge i dianes, i es donarà especial importància al seu disseny i aplicació.

A través del marc teòric i de diferents recursos i activitats, els docents obtindran eines per dissenyar i aplicar les seves pròpies rúbriques, carpetes d’aprenentatge i dianes i, a més, reflexionaran sobre les estratègies que afavoreixen l’aprenentatge.


L’objectiu principal del curs Biblioteca escolar i animació de la lectura és conèixer el procés d’aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora i reflexionar sobre la importància d’adquirir un hàbit lector que perduri en el temps.

A través del marc teòric es dona a conèixer el procés d’adquisició i ensenyament de la lectura, els processos cognitius implicats en el procés i es fa una breu pinzellada a la detecció i intervenció del trastorn d’aprenentatge de la lectura.

També es presenten un gran nombre d’activitats d’animació lectora dirigides als alumnes i a les famílies perquè els alumnes tinguin uns bons exemples a seguir a l’hora de crear les seves pròpies activitats.

Per últim, s’introdueix el concepte, els objectius i les funcions de la biblioteca escolar i com s’organitza i es gestiona l’espai per tal d’aconseguir els nostres objectius.

10 % DE DESCOMPTE EN LA SUBSCRIPCIÓ ANUAL DE LA REVISTA NAMAKA I L’ÚLTIM NÚMERO EN FORMAT DIGITAL.


somdocents-comunicacióEl curs Comunicació i gestió docent té com a objectiu formar als docents per tal de gestionar la seva actitud davant la complicada tasca d’ensenyar a altres persones. Es donen pautes per aconseguir una bona comunicació, per a la gestió d’un mateix i, sobretot, per a la gestió de les persones i, així, aconseguir que els altres aprenguin d’una manera activa i significativa.


somdocents

Amb aquests cursos pots preparar-te per aprendre Anglès. Oferim diferents nivells: A1, A2, B1, B2 i C1 (dividits en dues o tres parts).


creació_de_materials_didactics_amb_metodologia_aicle_270x270El curs Creació de materials didàctics amb metodologia AICLE és un curs pràctic d’elaboració d’unitats didàctiques emprant la metodologia AICLE a l’etapa d’Educació Primària i Secundària. En aquest curs els alumnes treballaran amb la creació d’una unitat didàctica i per això hauran de posar en pràctica els coneixements adquirits als mòduls anteriors. També tindran a la disposició models d’unitats, tasques, materials, avaluacions…

Practical CLIL course addressed to Primary and Secondary teachers. The main objective is to create a didactic unit based in CLIL methodology. During this course, students will work on the creation of a CLIL unit so they will need to practice the knowledges acquired in previous courses. Moreover, they will have plenty of examples, models, tasks, rubrics…


Imagen 1L’objectiu principal del curs Educació Visual i Plàstica: una nova mirada educativa és dotar el docent d’estratègies per treballar l’educació visual i plàstica a l’aula i impulsar la transversalitat de l’àrea i els canvis en el rol del mestre.

La finalitat del curs consisteix en una nova mirada educativa sobre l’expressió plàstica a les institucions escolars, en aquest cas, centrada en l’educació infantil i primària, per dotar el docent d’eines i recursos per la seva aplicació a l’aula.

Es realitza una aproximació al nou concepte d’educació visual i plàstica partint de les experiències personals per analitzar els canvis imprescindibles que cal realitzar a la societat del segle xxi per aplicar-los a l’aula. Es descobreix el procés evolutiu del dibuix durant els primers anys per obtenir el coneixement necessari per desenvolupar activitats pràctiques i d’aplicació a la vida diària.

A l’últim mòdul es posen en pràctica els aprenentatges adquirits anteriorment i es tanca el curs parlant de la rellevància d’afavorir una alfabetització visual i es recopilen propostes artístiques per treballar els diferents elements del llenguatge visual de manera transversal a l’aula.


somdocents-eines-digitalsAl curs Eines digitals aprendràs què és i com s’utilitza els blogs, els qüestionaris digitals i un portafolis digital. Aquests recursos es treballaran dins de l’àmbit escolar i com a eina educativa. Entre tots i totes participarem en la creació dels recursos per treballar i aprendre plegats.

Antic curs «Aplicacions 2.0»


somdocents-additioEn el curs Eines TAC: el quadern de notes digital es treballarà la millora de la gestió i la planificació de les classes a partir del coneixement i el domini del quadern de notes digital Additio App. Mitjançant el desenvolupament de les competències TAC en l’eina de treball Additio App, es dotarà els docents dels recursos i habilitats per a utilitzar de forma pràctica aquesta eina.

LLICÈNCIA ANUAL ADDITIO APP INCLOSA EN EL PREU DEL CURS


pati_com_a_espai_aprenentatge_270X270L’objectiu principal del curs El pati com a espai d’aprenentatge és dotar el docent d’estratègies per fer del pati un espai educatiu adequat i impulsar-ne l’ús, no només durant l’estona de temps de lleure, sinó també en la pràctica didàctica a través del joc.

La finalitat del curs consisteix a apropar una mirada innovadora sobre el pati a les institucions escolars, dotant el docent d’eines i de recursos per fer-ne ús durant l’horari lectiu.


ambients_daprenentatge_eina_educativa_270X270L’objectiu principal del curs Els ambients d’aprenentatge com una nova proposta educativa és acompanyar el docent en el coneixement de la metodologia d’ambients apostant pels principis que caracteritzen l’escola viva i activa i afavorint la creació d’una educació innovadora i de qualitat.

La finalitat del curs és conscienciar sobre la necessitat d’iniciar un canvi en la manera de fer i sentir l’educació, la qual aporti una mirada respectuosa i inclusiva que afavoreixi el desenvolupament global de l’alumnat.


els_contes_com_a_eina_daprenentatge_emocional_700x700_texturaL’objectiu principal del curs Els contes com a eina d’aprenentatge emocional és que els docents obtinguin eines i recursos per treballar la gestió de les emocions a través de contes i narracions, tant a les aules d’educació infantil com a les de primària i secundària.

D’una banda es presenta la lectura i, de l’altre, l’educació emocional, per després endinsar-nos en el món dels contes centrant-nos en aquells que treballen la gestió de les emocions.

Es treballa la lectura a través de les etapes d’adquisició, els mètodes que podem treballar amb l’alumnat, la importància de la comprensió lectora i els problemes que poden aparèixer durant aquest procés. Les emocions es treballen a través de la seva identificació, de les competències emocionals, de la seva gestió i del desenvolupament emocional dels individus. Una vegada treballats aquests dos grans continguts, es fusionaran per conèixer com triar un llibre, com explicar-lo i com treballar les emocions amb els alumnes. Per acabar, es donaran un seguit de recursos per aplicar tot el que hem après a l’aula.

10% DE DESCOMPTE EN LA SUBSCRIPCIÓ ANUAL DE LA REVISTA NAMAKA I L’ÚLTIM NÚMERO EN FORMAT DIGITAL


estrategies_intervencio_alumnat_tdah_270X270L’objectiu principal del curs Estratègies d’intervenció per a l’alumnat amb TDAH és proporcionar a la comunitat educativa una visió global sobre les característiques, el diagnòstic, el tractament i la intervenció del trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH).

El TDAH és un trastorn d’origen neurobiològic que actualment afecta entre un sis i un deu per cent de la població escolar. Aquesta elevada prevalença i l’afectació que suposa en l’àmbit escolar, familiar i social de la persona ha fet del TDAH un dels trastorns més estudiats en els darrers anys, i encara en l’actualitat, per la comunitat científica i educativa. Les dificultats atencionals i de regulació emocional que presenten aquests alumnes provoquen dificultats en l’aprenentatge, en el comportament i en les relacions socials i familiars, fet que comporta un major risc de fracàs escolar i d’afectacions socials i emocionals.

Per aquest motiu, la finalitat del curs és donar a conèixer la naturalesa del trastorn, comprendre les afectacions que provoca en la vida diària, conscienciar sobre les necessitats educatives específiques d’aquest perfil i oferir pautes i estratègies d’actuació directa a l’aula. D’aquesta manera garantim una atenció adient i afavorim l’èxit educatiu d’aquest alumnat.


somdocents-conductes-conflictives

Al curs Gestió del Trastorn greu de conducta als centres educatius s’analitzen les causes del trastorn greu de la conducta en els infants i es faciliten eines per prevenir, identificar i gestionar aquestes conductes dins de l’aula i dels centres educatius.

S’aprofundeix en la gestió del trastorn greu de conducta de l’alumnat, amb una actitud empàtica per part del docent, i es treballa en la salut emocional del professorat, per a la qual cosa es proporcionen eines i recursos.


immersio_i_suport_linguistic_270X270L’objectiu principal del curs Immersió i suport lingüístic és dotar al docent d’eines i estratègies per acollir l’alumnat nouvingut i treballar la llengua catalana per aconseguir el seu èxit educatiu.

La finalitat del curs consisteix a entendre el motiu del català com a llengua vehicular dels centres educatius a Catalunya, dotant el docent d’eines i recursos per a l’aprenentatge de la llengua catalana, posant l’accent en l’alumnat nouvingut.


somdocentsEn el curs Iniciació a la metodologia AICLE per a primària els alumnes treballaran amb els fonaments bàsics de la metodologia AICLE i realitzaran activitats pràctiques relacionades amb els continguts teòrics.

During this course, students will learn some basic principles of CLIL methodology and they will also practice the theory throughout some practical activities.


iniciacio_metodologia_aicle_per_a_secundaria_270x270En el curs Iniciació a la metodologia AICLE per a secundària els alumnes treballaran amb els fonaments bàsics de la metodologia AICLE i realitzaran activitats pràctiques relacionades amb els continguts teòrics.

During this course, students will learn some basic principles of CLIL methodology and they will also practice the theory throughout some practical activities.


somdocents-montessori

L’objectiu principal del curs La metodologia Montessori o com alliberar tot el potencial dels teus alumnes és apropar els docents a la metodologia Montessori. Durant el curs es donaran a conèixer els principis bàsics i les característiques d’aquesta metodologia i reflexionarem sobre els seus avantatges, tant per educació infantil com per educació primària.

Es donaran pautes per a l’organització de l’aula basada en la metodologia Montessori i també es farà una aproximació als continguts i als materials propis del mètode.

A través del marc teòric i de diferents recursos i activitats, els docents obtindran eines per iniciar la pràctica d’aquesta metodologia a l’aula.


somdocents-mindfulnessL’objectiu principal del curs Mindfulness a l’aula és formar als docents per utilitzar el Mindfulness a l’aula per tal d’afavorir l’aprenentatge dels alumnes. Durant el curs es donaran a conèixer els principals beneficis de la pràctica del Mindfulness tant pels alumnes com pels mateixos docents, i com aquesta influeix en l’educació emocional. A través del marc teòric i de diferents recursos i activitats, els docents obtindran eines i estratègies per introduir aquesta pràctica en el seu dia a dia.


primer_contacte_eines_g_suite_for_education_aplicades_aula_270x270

La formació del curs Primer contacte amb les eines Google Workspace for Education aplicades a l’aula consisteix en l’adquisició i en l’aprenentatge de les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació Google Workspace for Education (el que antigament es coneixia amb el nom de G Suite for Education). Aquestes eines permeten, d’una banda, proporcionar diferents tècniques als alumnes i oferir-los propostes per dur a terme durant el seu camí educatiu, i, de l’altra, ajudar els docents dels diferents centres a organitzar i programar les classes així com a fer el seguiment de l’evolució dels alumnes.


progresar_en_el_treball_amb_eines_g_suite_for_education_aplicades_aula_700x700

El curs Progressar en el treball amb le eines Google Workspace for Education aplicades a l’aula consisteix en l’aprofundiment de les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education). En aquest curs s’aprofundeix en aquestes eines, brindant exemples i reptes per a una possible aplicació a l’aula, així com adquirint habilitats noves sobre eines que no s’han treballat en el curs «Primer contacte amb les eines Google Workspace for Education aplicades a l’aula», com Google Sites, per publicar contingut en línia, o Google Groups, per crear grups amb estudiants i docents.


somdocents

L’objectiu principal del curs Psicomotricitat és formar els docents que estan en contacte amb infants de l’etapa d’Educació Infantil per treballar la psicomotricitat. A través del marc teòric i de diferents recursos els docents obtindran eines i adquiriran estratègies per desenvolupar sessions psicomotrius, i així treballar l’àrea de descoberta d’un mateix i dels altres a l’aula.


somdocents-robòtica-programació

En el curs Robòtica i Programació a l’educació infantil i al cicle inicial de primària es treballa la robòtica educativa i la programació per a infants d’educació infantil i cicle inicial de primària, introduint el pensament computacional, i oferint activitats i recursos per treballar a l’aula.

Es treballen les bases conceptuals i la història del Pensament Computacional, la robòtica educativa i la programació, així com diferents dinàmiques educatives per introduir-ho a educació infantil i cicle inicial de primària. També es recullen recursos i procediments per poder-lo adaptar segons l’etapa educativa i la diversitat de l’aula. A més, es proposen possibles indicadors d’avaluació per valorar aspectes propis del Pensament Computacional i a la vegada competències transversals i organitzatives.

A través de la presentació de diferents metodologies de treball i exemples d’activitats, els docents tenen l’oportunitat de posar en pràctica els coneixements obtinguts en aquest curs, creant les adaptacions pertinents per tal de cobrir les necessitats del grup.


somdocents-robòtica-programació

El curs Robòtica i Programació als cicles mitjà i superior de primària té com a finalitat apropar als docents les eines i metodologies pròpies per introduir el Pensament Computacional com a recurs educatiu a l’aula.

Es treballen els diferents conceptes i la història del Pensament Computacional, la robòtica educativa i la programació, així com diferents dinàmiques educatives per introduir-ho als cicles mitjà i superior de primària. També consta d’un recull de recursos i metodologies per poder implementar-lo segons l’etapa educativa i la diversitat de l’aula. A més, es proposen possibles indicadors d’avaluació per valorar aspectes propis del Pensament Computacional i a la vegada competències transversals i organitzatives.

A través de la presentació de diferents metodologies de treball i exemples d’activitats, els docents tenen l’oportunitat de posar en pràctica els coneixements obtinguts en aquest curs, creant les adaptacions pertinents per tal de cobrir les necessitats del grup.


somdocents

Al curs Ser tutor a primària es treballa la importància que té l’acció tutorial en el desenvolupament integral de l’alumne. També vol donar eines i facilitar la tasca dels mestres per a treballar amb els infants, les famílies i la resta de professionals que intervenen durant l’escolaritat dels nens i nenes i com aplicar-ho a l’aula.


somdocentsAmb el curs Treballar l’atenció a la diversitat mitjançant les intel·ligències múltiples curs volem treballar les intel·ligències múltiples, ja que els estils d’aprenentatge predominants de l’alumnat poden interferir en els processos per aprendre. Per aquest motiu, aquest curs pretén proporcionar una sèrie d’indicadors que permetin conèixer les bases teòriques i els objectius de la teoria de les intel·ligències múltiples, detectar la diversitat d’intel·ligències a l’aula, i proporcionar recursos i estratègies per dissenyar plans de treball que atenguin la diversitat d’intel·ligències.


treballem_l'educacio_emocional_270x270

El curs Treballem l’educació emocional treballa la importància de les emocions durant l’escolaritat dels alumnes, ja que és un element imprescindible per afrontar els continus canvis que es poden trobar en el dia a dia. A més de fer una petita introducció de l’educació emocional, es presenta com treballar-la amb els alumnes així com amb els docents i les famílies. Per tal d’aprofundir en l’educació de les emocions, les activitats s’estructuren segons el desenvolupament dels alumnes i es proporcionen diferents recursos per treballar-les.


Us_competent_tecnologia_digital_a_laula_270X270

La tecnologia digital forma part del nostre dia a dia. Veiem als nostres alumnes fer-ne ús a diari, han nascut i crescut amb ella, però vol dir això que siguin competents digitals? Què podem fer nosaltres com a docents per ajudar-los a fer un bon ús d’aquesta tecnologia? I com podem fer-la servir en benefici dels processos d’ensenyament i aprenentatge?

Davant la realitat tecnològica que vivim a la nostra societat actual, és necessari com a docents disposar d’eines i recursos que permetin, ja no decidir si fem o no ús de la tecnologia digital a l’aula, sinó de com podem fer-la servir perquè sigui efectiva i eficaç per aconseguir els propòsits que volem assolir amb el nostre alumnat.

Per aquest motiu, la formació Ús competent de la tecnologia digital a l’aula pretén, mitjançant els tres blocs del curs, donar unes bases per poder fer ús de tecnologia digital educativa a partir dels objectius pedagògics que perseguim a l’aula, fent-la servir de la manera més adient i sabent triar l’eina digital que millor s’adapti a les nostres necessitats educatives.


Al portal web del Departament d’Educació podeu consultar l’aplicació de perfils professionals.

matricular-mhi

4 respostes a Cursos de formació

 1. Antonio garcia castillo ha dit:

  He realizado un curso y no me vale para sexenios en la comunidad valencia
  Lo pregunte antes de hacerlo y me dijisteis que si
  Que hago ahora
  Sabeis algo de este tema??

  M'agrada

 2. Hola m’agradaria sapiguer que es la tecmica mildfunnes

  M'agrada

 3. miriam marhuenda calero ha dit:

  Hola, m’agradaria fer algun curs que tingui a veure amb la psicologia infantil o relacionat.

  M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s