Cursos de formació

SomDocents ofereix cursos online de 30 hores de durada. Aquests cursos estan reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent per al professorat, segons l’Ordre ENS/248/2012, per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es poden compatibilitzar serà de 10 hores de formació no presencial a la setmana.


somdocents-aprendre a aprendreAmb aquest curs volem donar eines per generar coneixements, habilitats, actituds i valors que ajudin que els nostres alumnes despleguin tot el seu potencial i capacitar-los per assumir un paper actiu en el propi aprenentatge. Amb aquest objectiu aprofundirem en l’assertivitat, l’empatia, la intel·ligència emocional i en les estratègies i tècniques per a Aprendre a aprendre.


somdocents-aprenentatge-basat-en-projectesL’objectiu del curs Aprenentatge basat en projectes és introduir la metodologia del treball per projectes i conèixer les seves característiques, disseny i avaluació per afavorir l’aprenentatge competencial a tots els nivells. Es treballarà l’aprenentatge significatiu i els principals conceptes de la metodologia d’aprenentatge basat en projectes per la seva aplicació directa a l’aula.

És un curs destinat a mestres d’Educació Infantil i Primària.

A través d’exemples i de diferents recursos, els docents obtindran eines i estratègies per treballar seguint aquesta metodologia amb un enfocament globalitzat.

Antic curs «El treball per projectes»


somdocentsEn el curs Aprofundiment a la metodologia AICLE per a primària els alumnes treballaran amb els conceptes clau per aprofundir els coneixements relacionats en la metodologia AICLE i realitzaran activitats pràctiques relacionades amb els contigunts teòrics.

During this course, students will learn key concepts in order to gain knowledge related CLIL methodology and they will also practice the theory throughout some practical activities.

El curs «Aprofundiment a la metodologia AICLE per a primària» comptabilitza per acreditar el perfil lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE), a partir de la publicació de la nova resolució del 26 d’abril dels perfils professionals de llocs de treballs específics en centres educatius públics.


somdocentsEn el curs Aprofundiment a la metodologia AICLE per a secundària els alumnes treballaran amb els conceptes clau per aprofundir els coneixements relacionats en la metodologia AICLE i realitzaran activitats pràctiques relacionades amb els contigunts teòrics.

During this course, students will learn key concepts in order to gain knowledge related CLIL methodology and they will also    practice the theory throughout some practical activities.

El curs «Aprofundiment a la metodologia AICLE per a secundària» comptabilitza per acreditar el perfil lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE), a partir de la publicació de la nova resolució del 26 d’abril dels perfils professionals de llocs de treballs específics en centres educatius públics.


somdocentsL’objectiu principal del curs Atenció a la diversitat: Altes capacitats és comprendre què implica presentar altes capacitats en l’àrea cognitiva, creativa, socioemocional i d’aprenentatge, per tal de promoure l’educació inclusiva malgrat la variabilitat individual.
En aquest curs, volem oferir una sèrie d’indicadors en l’àmbit cognitiu, social i afectiu que ens permetin detectar l’alumnat amb altes capacitats i conèixer alguns instruments d’avaluació i eines d’observació a l’aula.
S’ofereixen recursos psicoeducatius que permeten potenciar les capacitats d’aquests alumnes a través de la diversitat dins l’aula i es treballa l’aplicació d’unes pautes d’intervenció psicoeducatives que faciliten el desenvolupament de les seves capacitats metacognitives i fomenten la seva motivació. 

El curs «Atenció a la diversitat: Altes capacitats» comptabilitza per acreditar el perfil d’atenció a la diversitat de l’alumnat, sent transversal, amb recursos i activitats adaptables.


somdocents-avaluació

L’objectiu principal del curs Avaluar per aprendre és posar les bases teòriques de la tasca avaluativa i reflexionar sobre les diferents parts que la componen i la seva importància. Durant el curs es donaran eines per redactar objectius, criteris i indicadors d’avaluació i es reflexionarà sobre el paper que té el docent com a agent avaluador.

També es presentaran diferents eines avaluatives. En aquest cas s’incidirà en profunditat en la utilització de rúbriques, carpetes d’aprenentatge i dianes, i es donarà especial importància al seu disseny i aplicació.

A través del marc teòric i de diferents recursos i activitats, els docents obtindran eines per dissenyar i aplicar les seves pròpies rúbriques, carpetes d’aprenentatge i dianes i, a més, reflexionaran sobre les estratègies que afavoreixen l’aprenentatge.


somdocentsEl curs Com treballar en ANGLÈS a infantil i primària ofereix diferents estratègies per aconseguir que els nens i nenes d’entre 3 i 12 anys interactuïn amb la llengua anglesa a través de l’expressió i la comprensió oral.
L’activitat formativa combina una metodologia teòrica amb una de pràctica i, alhora, aporta nombrós material fàcil d’utilitzar i molt eficient amb els alumnes d’infantil i primària.

 


somdocents-comunicacióEl curs Comunicació i gestió docent té com a objectiu formar als docents per tal de gestionar la seva actitud davant la complicada tasca d’ensenyar a altres persones. Es donen pautes per aconseguir una bona comunicació, per a la gestió d’un mateix i, sobretot, per a la gestió de les persones i, així, aconseguir que els altres aprenguin d’una manera activa i significativa.

 


somdocents

Amb aquests cursos pots preparar-te per aprendre Anglès. Oferim diferents nivells: A1, A2, B1, B2 i C1 (dividits en dues o tres parts).

 

 


creació_de_materials_didactics_amb_metodologia_aicle_270x270El curs Creació de materials didàctics amb metodologia AICLE és un curs pràctic d’elaboració d’unitats didàctiques emprant la metodologia AICLE a l’etapa d’Educació Primària i Secundària. En aquest curs els alumnes treballaran amb la creació d’una unitat didàctica i per això hauran de posar en pràctica els coneixements adquirits als mòduls anteriors. També tindran a la disposició models d’unitats, tasques, materials, avaluacions…

Practical CLIL course addressed to Primary and Secondary teachers. The main objective is to create a didactic unit based in CLIL methodology. During this course, students will work on the creation of a CLIL unit so they will need to practice the knowledges acquired in previous courses. Moreover, they will have plenty of examples, models, tasks, rubrics…

El curs «Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE» comptabilitza per acreditar el  perfil lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE), a partir de la publicació de la nova resolució del 26 d’abril dels perfils professionals de llocs de treballs específics en centres educatius públics.


somdocents-eines-digitalsAl curs d’Eines digitals aprendràs què és i com s’utilitza un bloc, un kahoot i un portafoli digital. Aquests tres recursos es treballaran dins de l’àmbit escolar i com a eina educativa. Entre tots i totes participarem en la creació de recursos per poder treballar i aprendre plegats.

El curs «Eines digitals» comptabilitza per acreditar el perfil de competència digital docent, a partir de la publicació de la nova resolució del 26 d’abril dels perfils professionals de llocs de treballs específics en centres educatius públics.


somdocents-additioEn el curs Eines TAC: el quadern de notes digital es treballarà la millora de la gestió i la planificació de les classes a partir del coneixement i el domini del quadern de notes digital Additio App. Mitjançant el desenvolupament de les competències TAC en l’eina de treball Additio App, es dotarà els docents dels recursos i habilitats per a utilitzar de forma pràctica aquesta eina.

LLICÈNCIA ANUAL ADDITIO APP INCLOSA EN EL PREU DEL CURS

El curs «Eines TAC: El quadern de notes digital» comptabilitza per acreditar el perfil de competència digital docent, a partir de la publicació de la nova resolució del 26 d’abril dels perfils professionals de llocs de treballs específics en centres educatius públics.


somdocents-conductes-conflictives

Al curs Gestió del Trastorn greu de conducta als centres educatius s’analitzen les causes dels trastorns greus de la conducta en infants i es faciliten eines per prevenir, identificar i gestionar aquestes conductes dins de l’aula i dels centres educatius.

S’aprofundeix en la gestió dels trastorns greus de conducta de l’alumnat, amb empatia per part del docent i es treballa en la salut emocional del professorat, proporcionant eines i recursos amb aquesta finalitat.

El curs «Gestió del trastorn greu de conducta als centres educatius» comptabilitza per acreditar el perfil d’atenció a la diversitat de l’alumnat, sent transversal, amb recursos i activitats adaptables.


somdocentsEn el curs Iniciació a la metodologia AICLE per a primària els alumnes treballaran amb els fonaments bàsics de la metodologia AICLE i realitzaran activitats pràctiques relacionades amb els continguts teòrics.

During this course, students will learn some basic principles of CLIL methodology and they will also practice the theory throughout some practical activities.

El curs «Iniciació a la metodologia AICLE per a primària» comptabilitza per acreditar el  perfil lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE), a partir de la publicació de la nova resolució del 26 d’abril dels perfils professionals de llocs de treballs específics en centres educatius públics.


iniciacio_metodologia_aicle_per_a_secundaria_270x270En el curs Iniciació a la metodologia AICLE per a secundària els alumnes treballaran amb els fonaments bàsics de la metodologia AICLE i realitzaran activitats pràctiques relacionades amb els continguts teòrics.

During this course, students will learn some basic principles of CLIL methodology and they will also practice the theory throughout some practical activities.

El curs «Iniciació a la metodologia AICLE per a secundària» comptabilitza per acreditar el  perfil lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE), a partir de la publicació de la nova resolució del 26 d’abril dels perfils professionals de llocs de treballs específics en centres educatius públics.


somdocents-montessori

L’objectiu principal del curs La metodologia Montessori o com alliberar tot el potencial dels teus alumnes és apropar els docents a la metodologia Montessori. Durant el curs es donaran a conèixer els principis bàsics i les característiques d’aquesta metodologia i reflexionarem sobre els seus avantatges, tant per educació infantil com per educació primària.

Es donaran pautes per a l’organització de l’aula basada en la metodologia Montessori i també es farà una aproximació als continguts i als materials propis del mètode.

A través del marc teòric i de diferents recursos i activitats, els docents obtindran eines per iniciar la pràctica d’aquesta metodologia a l’aula.


somdocents-mindfulnessL’objectiu principal del curs Mindfulness a l’aula és formar als docents per utilitzar el Mindfulness a l’aula per tal d’afavorir l’aprenentatge dels alumnes. Durant el curs es donaran a conèixer els principals beneficis de la pràctica del Mindfulness tant pels alumnes com pels mateixos docents, i com aquesta influeix en l’educació emocional. A través del marc teòric i de diferents recursos i activitats, els docents obtindran eines i estratègies per introduir aquesta pràctica en el seu dia a dia.


somdocentsL’objectiu principal del curs de Psicomotricitat és formar els docents que estan en contacte amb els infants d’Educació Infantil per treballar la Psicomotricitat. A través del marc teòric i de diferents recursos els docents obtindran eines i estratègies per desenvolupar sessions psicomotrius, i així treballar l’àrea de descoberta d’un mateix i dels altres a l’aula.


somdocents-robòtica-programació

En el curs Robòtica i Programació a l’educació infantil i al cicle inicial de primària es treballa la robòtica educativa i la programació per a infants d’educació infantil i cicle inicial de primària, introduint el pensament computacional, i oferint activitats i recursos per treballar a l’aula.

Es treballen les bases conceptuals i la història del Pensament Computacional, la robòtica educativa i la programació, així com diferents dinàmiques educatives per introduir-ho a educació infantil i cicle inicial de primària. També es recullen recursos i procediments per poder-lo adaptar segons l’etapa educativa i la diversitat de l’aula. A més, es proposen possibles indicadors d’avaluació per valorar aspectes propis del Pensament Computacional i a la vegada competències transversals i organitzatives.

A través de la presentació de diferents metodologies de treball i exemples d’activitats, els docents tenen l’oportunitat de posar en pràctica els coneixements obtinguts en aquest curs, creant les adaptacions pertinents per tal de cobrir les necessitats del grup.

El curs «Robòtica i Programació a l’educació infantil i al cicle inicial de primària» comptabilitza per acreditar el perfil de competència digital docent, a partir de la publicació de la nova resolució del 26 d’abril dels perfils professionals de llocs de treballs específics en centres educatius públics.


somdocents-robòtica-programació

El curs Robòtica i Programació als cicles mitjà i superior de primària té com a finalitat apropar als docents les eines i metodologies pròpies per introduir el Pensament Computacional com a recurs educatiu a l’aula.

Es treballen els diferents conceptes i la història del Pensament Computacional, la robòtica educativa i la programació, així com diferents dinàmiques educatives per introduir-ho als cicles mitjà i superior de primària. També consta d’un recull de recursos i metodologies per poder implementar-lo segons l’etapa educativa i la diversitat de l’aula. A més, es proposen possibles indicadors d’avaluació per valorar aspectes propis del Pensament Computacional i a la vegada competències transversals i organitzatives.

A través de la presentació de diferents metodologies de treball i exemples d’activitats, els docents tenen l’oportunitat de posar en pràctica els coneixements obtinguts en aquest curs, creant les adaptacions pertinents per tal de cobrir les necessitats del grup.

El curs «Robòtica i Programació als cicles mitjà i superior de primària» comptabilitza per acreditar el perfil de competència digital docent, a partir de la publicació de la nova resolució del 26 d’abril dels perfils professionals de llocs de treballs específics en centres educatius públics.


somdocents

Al curs Ser tutor a primària es treballa la importància que té l’acció tutorial en el desenvolupament integral de l’alumne. També vol donar eines i facilitar la tasca dels mestres per a treballar amb els infants, les famílies i la resta de professionals que intervenen durant l’escolaritat dels nens i nenes i com aplicar-ho a l’aula.


somdocentsAmb el curs Treballar l’atenció a la diversitat mitjançant les intel·ligències múltiples volem treballar totes les intel·ligències, ja que els estils d’aprenentatge predominants de l’alumnat poden interferir en els processos per aprendre. Per aquest motiu, aquest curs pretén proporcionar una sèrie d’indicadors que permetin conèixer les bases teòriques i els objectius de la Teoria de les Intel·ligències a l’aula i proporcionar recursos i estratègies que permetin dissenyar plans de treball que atenguin la diversitat d’intel·ligències.

El curs «Treballar l’atenció a la diversitat mitjançant les intel·ligències múltiples» comptabilitza per acreditar el perfil d’atenció a la diversitat de l’alumnat, sent transversal, amb recursos i activitats adaptables.


treballem_l'educacio_emocional_270x270

El curs Treballem l’educació emocional treballa la importància de les emocions durant l’escolaritat dels alumnes, ja que és un element imprescindible per afrontar els continus canvis que es poden trobar en el dia a dia. A més de fer una petita introducció de l’educació emocional, es presenta com treballar-la amb els alumnes així com amb els docents i les famílies. Per tal d’aprofundir en l’educació de les emocions, les activitats s’estructuren segons el desenvolupament dels alumnes i es proporcionen diferents recursos per treballar-les.

El curs «Treballem l’educació emocional» comptabilitza per acreditar el perfil d’atenció a la diversitat de l’alumnat, ja que és transversal i ofereix recursos i activitats adaptables.


Al portal web del Departament d’Educació podeu consultar l’aplicació de perfils professionals.

matricular-mhi

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s